Algemene voorwaarden

Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke dan wel rechtspersoon die de overeenkomst (van opdracht) met Seven Oaks Productions heeft gesloten; de natuurlijke dan wel rechtspersoon die door middel van een volmacht/machtiging aan een derde toestemming heeft gegeven om de overeenkomst (van opdracht) met Seven Oaks Productions te sluiten. Overeenkomst (van opdracht): de door Seven Oaks productions en opdrachtgever te sluiten overeenkomst met betrekking tot vertaalwerkzaamheden Vertaling: het uiteindelijke bestand/document nadat de vertaalwerkzaamheden zijn uitgevoerd.
Artikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte van Seven Oaks Productions en iedere overeenkomst tussen Seven Oaks Productions en een opdrachtgever. 1.2 Seven Oaks Productions zal de onderhavige voorwaarden van toepassing verklaren op iedere offerte en/of overeenkomst die zij met een opdrachtgever sluit. 1.3 Seven Oaks Productions kan bij de uitvoering van de opdracht eigen medewerkers dan wel derden inschakelen waarbij Seven Oaks Productions de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. 1.4 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van toepassing. Seven Oaks Productions en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 1.5 Indien onduidelijkheid of onenigheid bestaat ten aanzien van de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg te geschieden in de geest van deze bepalingen 1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie in de geest van deze algemene voorwaarden te worden beoordeeld. 1.7 Indien Seven Oaks Productions niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, leidt zulks er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Seven Oaks Productions op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Seven Oaks Productions zijn vrijblijvend. 2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever of aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht door Seven Oaks Productions. Seven Oaks Productions draagt zorg voor een duidelijke omschrijving van de aanleverspecificaties en termijn(en) waarbinnen het door opdrachtgever aan te leveren materiaal in het bezit van Seven Oaks Productions dient te zijn. 2.3 Indien Seven Oaks Productions in het kader van een offerte de volledige tekst van de opdracht niet binnen vijf werkdagen heeft kunnen inzien, kan Seven Oaks Productions na de aanvaarding van de opdracht/offerte de gedane prijsopgave en/of opgegeven termijnen alsnog herroepen. Het hiervoor bepaalde is ook van toepassing indien de door opdrachtgever aangeleverde bestanden/documenten niet voldoen aan de in artikel 2.2 genoemde aanleverspecificaties. 2.4 Indien de opdrachtgever de uitgebrachte offerte aanvaardt met inachtneming van één of meerdere aanpassingen dient er een nieuwe offerte te worden uitgebracht. Indien in een dergelijke situatie geen nieuwe offerte is uitgebracht, is er geen overeenkomst tot stand gekomen. 2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Seven Oaks Productions niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Eerder uitgebrachte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 2.6 Seven Oaks Productions kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 3 – Wijziging, intrekking van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is Seven Oaks Productions gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. 3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. 3.3 Indien Seven Oaks Productions voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50 % van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
Artikel 4 – Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
4.1 Seven Oaks Productions is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een juist inzicht uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel. 4.2 Seven Oaks Productions zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Seven Oaks Productions zal zijn medewerkers en/of in te schakelen derden tot geheimhouding verplichten. 4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Seven Oaks Productions het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. 4.4 Seven Oaks Productions en opdrachtgever kunnen schriftelijk met elkaar overeenkomen dat de opdracht in verschillende fasen wordt uitgevoerd en dat het reeds uitgevoerde gedeelte (steeds) afzonderlijk wordt gefactureerd. 4.5 Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Seven Oaks Productions de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever het reeds uitgevoerde schriftelijk heeft goedgekeurd. 4.6 Seven Oaks Productions staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan Seven Oaks Productions verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan het gebruik van de verstrekte gegevens. 4.7 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij/zij jegens Seven Oaks Productions gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor direct of indirect aan de zijde van Seven Oaks Productions is ontstaan. 4.8 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de overeenkomst in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dat consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk was overeengekomen. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Seven Oaks Productions zal daarvan zoveel mogelijk een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt het feit dat de overeenkomst kan worden gewijzigd, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Artikel 5 – Intellectueel eigendom
5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Seven Oaks Productions het auteursrecht op door Seven Oaks Productions vervaardigde vertalingen en andere teksten. 5.2 Indien Seven Oaks Productions ter uitvoering van een overeenkomst kennis verwerft omtrent vertaling van bepaalde woorden/begrippen is het hem toegestaan om deze ook voor andere doeleinden dan wel uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Een en ander voor zover Seven Oaks Productions daarmee niet zijn geheimhoudingsplicht en opzichte van de opdrachtgever schaadt. 5.3 De opdrachtgever vrijwaart Seven Oaks Productions tegen aanspraken van derden wegens beweerdelijke inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
Artikel 6 – Ontbinding 6.1
Seven Oaks Productions kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn/haar verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag voor het faillissement van de opdrachtgever is ingediend of indien opdrachtgever zijn/haar bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt. 6.2 Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie van de opdrachtgever, is Seven Oaks Productions gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel meerkosten in rekening te brengen voor de werkzaamheden die afwijken van hetgeen is geoffreerd. Het voorgaande is ook van toepassing indien bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte informatie een wezenlijk ander karakter heeft dan bij de uitvoering van de overeenkomst. 6.3 Ontbinding van de overeenkomst als genoemd in de artikelen 6.1 en 6.2 ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot de door Seven Oaks Productions reeds uitgevoerde werkzaamheden.
Artikel 7 – Reclames en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk schriftelijk en in ieder geval tien werkdagen na levering aan Seven Oaks Productions te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting. 7.2 Indien de klacht gegrond is, zal Seven Oaks Productions het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien Seven Oaks Productions hieraan redelijkerwijs niet kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen. 7.3 Het recht van reclame van de opdrachtgever vervalt zodra de opdrachtgever het geleverde zelf heeft bewerkt dan wel zelf heeft doen bewerken, zonder schriftelijke toestemming van Seven Oaks Productions en deze bewerking heeft gepubliceerd dan wel heeft laten drukken.
Artikel 8 – Termijn en tijdstip van levering
8.1 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Seven Oaks Productions is gehouden om, zodra hem duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 8.2 Bij toerekenbare overschrijding van de overeengekomen termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. 8.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per gewone post, telefax, koerier of elektronische post. 8.4 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
Artikel 9 – Honorarium en betaling
9.1 Het honorarium voor Seven Oaks Productions is in beginsel gebaseerd op een woordtarief. Soms wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Seven Oaks Productions kan naast zijn honorarium ook de verschotten verbonden aan de uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever in rekening brengen. 9.2 Het bedongen honorarium is exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 9.3 Indien Seven Oaks Productions met de opdrachtgever een vast honorarium of een vaste prijs is overeengekomen, dan is Seven Oaks Productions niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, indien deze verhoging voortvloeit uit een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4.8, uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of ingevolge regelgeving of zijn oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen e.d. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. De opdrachtgever heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij partijen in onderling overleg een nieuw vast honorarium of vaste prijs overeenkomen. 9.4 Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening. 9.5 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Over de verschuldigde incassokosten is ook (wettelijke) rente verschuldigd. 9.6 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Seven Oaks Productions verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 10 – Aansprakelijkheid: vrijwaring
10.1 Seven Oaks Productions is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Seven Oaks Productions toerekenbare tekortkoming. Seven Oaks Productions is nimmer aansprakelijk voor andere vormen van schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht. 10.2 Indien Seven Oaks Productions aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Seven Oaks Productions beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief de BTW van de desbetreffende opdracht. 10.3 De aansprakelijkheid van Seven Oaks Productions is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval. 10.4 De opdrachtgever vrijwaart Seven Oaks Productions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarbij de schade aan een ander dan Seven Oaks Productions is toe te rekenen. Voorts vrijwaart opdrachtgever Seven Oaks Productions voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van Seven Oaks Productions bestaat.
Artikel 11 – Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzienbaar of niet voorzienbaar, waarop Seven Oaks Productions geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Seven Oaks Productions niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, stroomonderbrekingen van langere duur, transportbelemmeringen en terrorismedreiging. 11.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Seven Oaks Productions opgeschort. Indien door de overmacht nakoming van de verplichting niet meer mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Voor reeds uitgevoerde werkzaamheden blijft de betalingsplicht van opdrachtgever wel bestaan. Indien de opdrachtgever consument is, geldt opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem op grond van de wet toekomt. 11.3 Indien Seven Oaks Productions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Seven Oaks Productions gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 12 – Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter
12.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Seven Oaks Productions is Nederlands recht van toepassing. 12.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter. 12.3 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het ontstane geschil in onderling overleg op te lossen. Artikel 13 – Depositie en inschrijving 13.1 Seven Oaks Productions behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. 13.3 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 13.4 Seven Oaks Productions is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30273420.